Insamlingsstiftelsens integritetspolicy

För Insamlingsstiftelsen Bräcke diakoni är din personliga integritet viktig och denna integritetspolicy beskriver vilka uppgifter vi samlar in, hur vi samlar in och behandlar uppgifterna samt vilka rättigheter du som registrerad har.

Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög sekretess och säkerhet och behandlingen sker enligt gällande lagar och regler för personuppgiftskydd.  Insamlingsstiftelsen arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy.

Personuppgiftsansvarig

Insamlingsstiftelsen Bräcke diakoni, med organisationsnummer 802480–2913, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Personuppgifter som behandlas

Beroende på hur du kommer i kontakt med oss och i vad för ärende, kan olika typer av personuppgifter samlas in och registreras i våra system. För givare sparar vi bland annat namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, bankuppgifter och/eller annan information som du lämnat till Stiftelsen eller som i övrigt är nödvändig för att Stiftelsen ska kunna fullgöra sina åtaganden och service i övrigt gentemot dig. Vi sparar även information om själva gåvan (datum, belopp, ändamål, betalsätt och gåvotyp). För att säkerställa att de personuppgifter vi sparar är korrekta och aktuella och möjliggöra god registervård kan kompletterande uppgifter som exempelvis personnummer tas in från offentliga register, till exempel SPAR. Skälet till varför vi försöker personnummersätta alla som stödjer oss är för att undvika dubbletter och dubbla utskick till dig. Om du inte vill lämna ditt personnummer går det bra att meddela oss det. Det går alltid att skänka gåvor anonymt. Men då möjliggör det inte några utskick eller information från oss. För månadsgivare krävs personnummer för godkännande av autogirodragning. Vi behandlar och lagrar även personuppgifter som behövs för att kunna fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter när

 • Du fyller i dina uppgifter eller kontaktar oss på några av våra plattformar, via telefon, post, e-post, webbplats eller sociala medier
 • Du ger en gåva eller blir månadsgivare
 • Du besöker vår webbplats
 • Du beställer ett inbetalningskort
 • Du startar en egen insamling
 • Du anmäler dig för nyhetsutskick
 • Du anmäler dig till utbildning eller evenemang som Insamlingsstiftelsen anordnar
 • Lämnar dina uppgifter till oss på exempelvis en mässa eller ett evenemang
 • Du öppnar ett mail från oss
 • Vi hyr in din adress från extern källa, exempelvis SPAR (statens personadressregister)

Barns personuppgifter

Insamlingsstiftelsen samlar inte avsiktligt in personuppgifter från barn under 18 år. Vi rekommenderar föräldrar och vårdnadshavare att alltid ta aktiv del i barnens aktiviteter och intressen på nätet.

Ändamål för behandlingen

Utöver eventuella särskilda ändamål, som i så fall anges vid insamlingstidpunkten, behandlar vi personuppgifter i huvudsak för att:

 • informera om vårt arbete och vår verksamhet
 • kunna fullgöra beställningar och utskick av gåvobevis
 • kunna tacka för inkomna gåvor och bidrag
 • kunna öka intäkterna genom frågor om gåvor, höjning av gåvobelopp, start av autogirogivande
 • möjliggöra god givarservice, som att hantera frågor om ditt givande, rätta felaktiga uppgifter eller skicka relevant information som du begärt, t ex nyhetsbrev/tidning
 • kunna bjuda in dig till Insamlingsstiftelsens arrangemang såsom utbildningar, seminarier och event mm
 • kunna kommunicera förändringar i våra villkor och policydokument
 • analysera givarbeteende i marknadsföringssyfte eller för att skicka erbjudande av generell eller riktad karaktär
 • administrera och analysera givarprofiler samt genomföra marknadsundersökningar
 • administrera system och ta fram statistik om givarbeteende på aggregerad nivå (dvs utan att identifiera givare som individ)
 • lagra och analysera uppgifter samt utföra segmentering och profilering i syfte att kontakta dig med information, erbjudanden och marknadsföring av både generell och riktad karaktär
 • kunna uppfylla avtalsenliga och lagenliga förpliktelser

Information som kan lämnas vidare

Insamlingsstiftelsen säljer aldrig vidare några uppgifter. Vi kan lämna ut viss information till andra företag som behandlar data för stiftelsens räkning, exempelvis tryckerier och systemleverantörer. Detta för att vi ska kunna utföra våra tjänster och uppdrag. Insamlingsstiftelsen är alltid personuppgiftsansvarig för uppgifterna och förbinder sig till att ha aktuella personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga leverantörer.

Uppgifter som kan överföras utanför EU och EES

De servrar Insamlingsstiftelsen använder sig av för lagring och hantering av personuppgifter befinner sin inom den inre marknaden (dvs EU:s medlemsstater samt Norge, Island och Lichtenstein). I de fall uppgifter lämnas vidare samarbetar vi endast med partners som behandlar personuppgifter som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att ha anslutit sig till Privacy Shield, alternativ genom separata avtal.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar dina personuppgifter till Insamlingsstiftelsen registreras och sparas dina uppgifter samt behandlas för angivna ändamål. Som rättslig grund för behandlingen hänvisar Insamlingsstiftelsen till berättigat intresse, uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse eller samtycke. Uppgifterna sparas endast så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen.

För att fullfölja administreringen av din gåva med efterföljande hantering använder Insamlingsstiftelsen de rättsliga grunderna avtal samt berättigat intresse.

Du har möjlighet att meddela oss om du inte vill kvarstå i våra register efter att gåvan registrerats och eventuella utskick kopplade till beställningen gjorts. Vi raderar då dina uppgifter enligt önskemål, med undantag för om vi är skyldiga att enligt lag behålla uppgifterna. Om du inte meddelar oss annat sparar vi dina personuppgifter i max 36 månader efter din senaste gåva. Om du valt att få våra nyhetsutskick sparar vi dina uppgifter tills du själv avsäger dig ytterligare utskick. Personuppgifter som är kopplade till personen för en hyllnings- eller minnesgåva eller mottagare av gåvobevis, sparas max 1 månad efter önskat mottagardatum för gåvobevis.

Personuppgifter från månadsgivare sparas med samtycke och berättigat intresse som rättslig grund så länge medgivandet är aktivt och i max 36 månader efter avslut, för att möjliggöra återkoppling och information till givaren, samt skicka erbjudande om att återuppta sitt månadsgivande.

Samtycke

I de fall samtycke skulle användas som rättsligt grund, specificeras exakt hur dina personuppgifter kommer att samlas in, användas och för vilka ändamål. Ett samtycke kan när som helst återkallas.

Cookies

Stiftelsens webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att utveckla vår tjänst och underlätta ditt surfande på sidan. Stiftelsen använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök. Läs mer i vår cookiepolicy.

Länkar till andra webbplatser

När du lämnar Insamlingsstiftelsens webbsida via länk till tredje parts webbsida upphör integritetspolicyn för Insamlingsstiftelsen att gälla.

Säkerhet

Stiftelsen arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Endast de personer som behöver tillgång till personuppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, har åtkomst till dem. Kommunikation mellan din bank och insamlingsstiftelsen sköts av Certitrade som är godkända av alla svenska banker för att förmedla betaltransaktioner i högsta säkerhetsklass.

Dina rättigheter och val

Du har alltid rätt att få dina uppgifter rättade, ändrade eller raderade. Det finns dock vissa undantag från rätten till radering och det gäller om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel bokföringslagen.
Du kan när som helst meddela oss om du inte vill att vi kontaktar dig exempelvis via fysiska brev eller telefon. Vi kan dock komma att kontakta dig med information gällande ändringar eller uppdateringar av villkor och avtal.
Du har alltid rätt att tacka nej till direktmarknadsföring.
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) få ett utdrag på de personuppgifter som rör dig och som Insamlingsstiftelsen behandlar. Skicka då in en skriftlig undertecknad begäran som innehåller uppgift om namn och personnummer till adressen under kontaktuppgifter.
Du har rätt att framföra synpunkter över behandlingar som utförs av oss. Vi tar gärna emot tips på förbättringar. Du har även möjlighet att höra av dig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen med dina klagomål

Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Insamlingsstiftelsen Bräcke diakoni
Att. Dataskyddsombud
Box 210 62
418 04 Göteborg

dataskyddsombud@brackediakoni.se

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. 2018-10-11.

Kontaktuppgifter

Insamlingsstif. Bräcke diakoni
Box 21062
418 04 Göteborg
031-50 25 00
insamling@brackediakoni.se

"Ett medmänskligare samhälle" - det är Bräcke diakonis vision. Med en bred verksamhet inom vård och omsorg driver vi bl a flera vårdcentraler, äldreboenden och rehabiliteringsverksamheter. Vi har också många verksamheter som riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med olika former av funktionsnedsättningar. Med över 90 år i branschen är vi nu piggare än någonsin!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ oss på Facebook eller twitter så missar du inga nyheter från oss.